.salo.vn

Bảng giá

Khuyến mại phần mềm quản lý salo
Combo tặng máy in

Vàng 199.000 VND
1 THÁNG

Số lượng tài khoản
1
Số lượng chi nhánh
1
Quản lý lịch hẹn
Ghi chú nhanh
Các loại hóa đơn
Các thống kê báo cáo
Quản lý SP & dịch vụ
Quản lý chi nhánh & nhân viên
Chấm công & tính lương NV
Quản lý KH & nhà cung cấp
SMS Marketing
Chấm công bằng FaceID
Phân quyền người dùng
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn

KIM CƯƠNG 299.000 VND
1 THÁNG

Số lượng tài khoản
5
Số lượng chi nhánh
1
Quản lý lịch hẹn
Ghi chú nhanh
Các loại hóa đơn
Các thống kê báo cáo
Quản lý SP & dịch vụ
Quản lý chi nhánh & nhân viên
Chấm công & tính lương NV
Quản lý KH & nhà cung cấp
SMS Marketing
Chấm công bằng FaceID
Phân quyền người dùng
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn

Bạch kim 399.000 VND
1 THÁNG

Số lượng tài khoản
7
Số lượng chi nhánh
3
Quản lý lịch hẹn
Ghi chú nhanh
Các loại hóa đơn
Các thống kê báo cáo
Quản lý SP & dịch vụ
Quản lý chi nhánh & nhân viên
Chấm công & tính lương NV
Quản lý KH & nhà cung cấp
SMS Marketing
Chấm công bằng FaceID
Phân quyền người dùng
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn

VIP 499.000 VND
1 THÁNG

Số lượng tài khoản
20
Số lượng chi nhánh
10
Quản lý lịch hẹn
Ghi chú nhanh
Các loại hóa đơn
Các thống kê báo cáo
Quản lý SP & dịch vụ
Quản lý chi nhánh & nhân viên
Chấm công & tính lương NV
Quản lý KH & nhà cung cấp
SMS Marketing
Chấm công bằng FaceID
Phân quyền người dùng
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn