Đăng ký sản phẩm, Gói sản phẩm, Gói dịch vụ, Thẻ dịch vụ

Video hướng dẫn

CÁC BƯỚC CHI TIẾT:

BƯỚC 4.1. ĐĂNG KÝ NHÓM SẢN PHẨM

Nhấn Thiết lập ==> Đăng ký nhóm sản phẩm ==> Thêm Nhóm sản phẩm. Điền Tên Nhóm sản phẩm (Lưu ý: Những dòng đánh dấu (*) là bắt buộc. Tương tự ảnh đính kèm)

Bước 4.1

BƯỚC 4.2. ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM

Nhấn Thiết lập ==> Đăng ký sản phẩm ==> Thêm sản phẩm. (Lưu ý: Những dòng đánh dấu (*) là bắt buộc. Tương tự ảnh đính kèm)

  • %
 
Bước 4.2

BƯỚC 4.3. ĐĂNG KÝ GÓI SẢN PHẨM

Nhấn Thiết lập ==> Đăng ký gói sản phẩm ==> Thêm gói sản phẩm. (Lưu ý: Những dòng đánh dấu (*) là bắt buộc. Tương tự ảnh đính kèm)

  • %
 

Mục này để bạn gán thêm các tên hoặc mã sản phẩm bạn áp dụng cho gói sản phẩm này.

Bước 4.3

BƯỚC 4.4. ĐĂNG KÝ NHÓM DỊCH VỤ

Nhấn Thiết lập ==> Đăng ký nhóm dịch vụ ==> Thêm Nhóm nhóm dịch vụ. Điền Tên Nhóm nhóm dịch vụ (Lưu ý: Những dòng đánh dấu (*) là bắt buộc. Tương tự ảnh đính kèm)

Bước 4.4

BƯỚC 4.5. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Nhấn Thiết lập ==> Đăng ký dịch vụ ==> Thêm dịch vụ. (Lưu ý: Những dòng đánh dấu (*) là bắt buộc. Tương tự ảnh đính kèm)

Nguyên giá là giá vốn/dịch vụ của bạn

  • %
 

Mục Thêm chi tiết sản phẩm này. Dành cho việc bạn muốn tính tiêu hao sản phẩm/dịch vụ. 

  • 1 lần dùng bao nhiêu ml, bao nhiêu chai, lọ…
  • Số lần dùng
Bước 4.5

BƯỚC 4.6. ĐĂNG KÝ GÓI DỊCH VỤ

Nhấn Thiết lập ==> Đăng ký gói dịch vụ ==> Thêm gói dịch vụ. (Lưu ý: Những dòng đánh dấu (*) là bắt buộc. Tương tự ảnh đính kèm)

  • %
 

Mục này để bạn gán thêm các tên hoặc mã dịch vụ để áp dụng cho gói dịch vụ này.

Thiết lập đăng ký Gói dịch vụ

Xem thêm cách sử dụng gói dịch vụ tại bài viết đính kèm

BƯỚC 4.7. ĐĂNG KÝ THẺ DỊCH VỤ

Nhấn Thiết lập ==> Đăng ký thẻ dịch vụ ==> Thêm thẻ dịch vụ. (Lưu ý: Những dòng đánh dấu (*) là bắt buộc. Tương tự ảnh đính kèm)

Nguyên giá là giá vốn/ thẻ dịch vụ của bạn

Số lần khách hàng được sử dụng thẻ dịch vụ

  • %
 

Mục Thêm chi tiết dịch vụ để xác định thẻ dịch vụ này sẽ lấy tiêu hao giống dịch vụ gốc.

Thiết lập đăng ký thẻ dịch vụ

Xem thêm cách bán và sử dụng thẻ dịch vụ

Chat ngay với chúng tôi
Xin chào! Salo có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay cho chúng tôi